2018 YILI TANIK ÜCRETİ TARİFESİ

 

 30 Eylül 2017  Sayı : 30196


Adalet Bakanlığından:

2018 YILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  

Ücret 

MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenir.

  

Giderler 

MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

  

Muafiyet 

MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

  

Yürürlükten kaldırılan tarifeler 

MADDE 6 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker